Algemene Verkoopvoorwaarden

Verkoopsvoorwaarden SPANLUX BVBA

 1. Behoudens schriftelijke afwijking zijn alle overeenkomsten aan de volgende voorwaarden afgesloten, zelfs indien deze afwijken van de voorwaarden van de klant. Alle overeenkomsten worden geacht afgesloten en besproken te zijn op de woonplaats of de maatschappelijke zetel van SPANLUX BVBA. Alle inlichtingen verstrekt door SPANLUX BVBA, die niet vermeld zijn op de offerte, over het vervoer, de prijs, de kosten enzovoort worden enkel als inlichting meegedeeld en houden aldus geen enkele verbintenis is. De modaliteiten zullen slechts definitief zijn na schriftelijke aanvaarding van de bestelling of offerte.
 2. Voor aanvang van de plaatsing dient, afhankelijk van afspraken en/of mogelijkheden klein materiaal zoals kamerplanten, voedingswaren, schilderijen e.d., audio-, video- en computermateriaal, meubilair zoveel als mogelijk verwijderd te zijn. Het lokaal waar de plaatsing zal gebeuren dient winddicht en normaal verwarmd te zijn. Het bestaand plafond dient te zijn ontdaan van alle loshangende elementen.
 3. Plaatsing van de plafonds gebeurt enkel in droge, winddichte, stofvrije en verwarmde lokalen. Het geheel moet 100% winddicht zijn. De rolluikkasten moeten winddicht zijn. SPANLUX BVBA kan nooit verantwoordelijk gesteld worden voor het niet 100% winddicht zijn van een lokaal.

Schade aan het plafond of profielen, veroorzaakt bij de verwijdering van objecten die de vrije bereikbaarheid van het spanplafond of de profielen verhinderen, valt niet onder de verantwoordelijkheid van SPANLUX BVBA, zowel bij verwijdering door SPANLUX medewerkers als door derden. SPANLUX BVBA kan ter hoogste aansprakelijk gesteld worden tot het vervangen van het spanplafond.SPANLUX BVBA is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door derden. Indien hiervan schriftelijk wordt afgeweken, blijft haar tussenkomst beperkt tot herstelling of vervanging van het geleverde.

De ruimte wordt onmiddellijk na de uitgevoerde werken geïnspecteerd op eventuele schade door de installateur van SPANLUX BVBA. Alle schadegevallen die later worden gemeld, worden niet-ontvankelijk verklaard en kunnen geen enkele aanleiding geven tot schadevergoeding.

Eventuele klachten dienen voldoende gemotiveerd te zijn en moeten binnen de acht dagen na levering of uitvoering gebeuren middels aangetekend schrijven gericht aan de maatschappelijke zetel van SPANLUX BVBA.4. SPANLUX BVBA kan nooit verantwoordelijk gesteld worden voor het zichtbaar worden van o.a. kabels bij spanplafonds die minimaal mogen of kunnen verlagen, dit n.a.v. tocht door openstaande ramen en/of deuren.

 1. Onvoorzien voorbereidend schrijnwerk zoals gordijnnissen, het plaatsen van lichtplafondopstanden, of andere, zijn voorzien in onze prijzen en worden extra aangerekend indien nodig.
 2. De afmetingen van de in te bouwen verlichtingsarmaturen dienen ons ten laatste twee weken voor de plaatsing meegedeeld te worden, liefst beschikbaar met verlichtingsplan bij de definitieve opmeting. Aangeleverde inbouwspots dienen minstens twee weken op voorhand te worden bezorgd.
 3. De termijn van levering en/of plaatsing zijn steeds bij benadering opgegeven, zodat er geen schadevergoeding wegens laattijdige levering of plaatsing kan aangerekend worden aan SPANLUX BVBA.8. De opgegeven prijzen zijn exclusief BTW en blijven achtien maanden geldig na datum offerte.
 4. Elke overeenkomst wordt afgesloten onder opschortende voorwaarde van betaling door de klant van het overeengekomen voorschot.
 5. Onze facturen zijn netto contant betaalbaar onmiddellijk na uitvoering, zonder korting.
 6. De geleverde koopwaar blijft eigendom van SPANLUX BVBA tot volledige betaling van de prijs. Dit eigendomsvoorbehoud geldt ook voor goederen, die onroerend worden door bestemming. Van deze goederen wordt conventioneel aangenomen dat het de wil van partijen is, dat ze slechts onroerend worden na gehele betaling.
 7. Bij laattijdige of niet-betaling wordt het factuurbedrag of het factuursaldo van rechtswege en zonder ingebrekestelling verhoogd met een verwijlintrest à rato van 1% per maand en een schadeloosstelling van 12% met een minimum van 100,00 EUR en een maximum van 2.000,00 EUR.
 8. Nodeloze verplaatsingskosten, veroorzaakt door de klant, zullen door SPANLUX BVBA aangerekend worden aan de klant tegen een vergoeding van 200,00 EUR per verplaatsing.
 9. Bij eenzijdige contractbreuk door de klant, is deze een schadevergoeding verschuldigd voor geleden verlies en gederfde winst die forfaitair bepaald is op 30% van het order. Bij het niet-uitvoeren van de overeenkomst door SPANLUX BVBA en na een verzoek daartoe aan haar gericht, is de consument gerechtigd op een korting van 10% op de totale prijs van de door de consument aanvaarde offerte, onverminderd het recht van de consument om een hogere vergoeding te vorderen mits bewijs van de hogere werkelijke schade.

In geval van overmacht is SPANLUX BVBA van iedere verbintenis ontslagen, zonder dat de klant recht heeft op schadevergoeding.

In ieder geval blijven de reeds betaalde voorschotten aan SPANLUX BVBA altijd verworven.15. De consument die een overeenkomst met SPANLUX B.V.B.A. heeft afgesloten buiten de kantoren van SPANLUX of buiten de kijkwoning van SPANLUX, heeft het recht om binnen de veertien dagen, volgend op de dag van het afsluiten van de overeenkomst, af te zien van deze overeenkomst zonder betaling van een schadevergoeding en zonder opgave van reden. De consument beschikt niet over een herroepingsrecht indien de daadwerkelijke uitvoering van de overeenkomst reeds is aangevat.

 1. Op SPANLUX spanplafonds geldt een garantie van 15 jaar. De garantie geldt voor fabricagefouten en fouten ontstaan door een niet-vakkundige installatie. Dit kan enkel de vervanging van het plafond tot gevolg hebben. Voortvloeiende schade zoals verlies van inkomsten door een fabricage- of plaatsingsfout, kan niet worden gevorderd van SPANLUX BVBA.

SPANLUX BVBA biedt geen garantie op de gevolgschade door de aangeleverde spots door de klant, ook niet op termijn. De garantie vervalt dan ook, wat dit deel van de installatie betreft, tenzij SPANLUX BVBA schriftelijk de verlichting als veilig beschouwd heeft.Er wordt een normale verrekening toegepast met een vetusteit van 7% per jaar na datum van de eindfactuur of garantiebon.

17.Prijsgaranties zijn een maand geldig na de overeenkomst en gelden enkel en alleen voor dezelfde uitvoering zoals Spanlux bvba het zou plaatsen. Andere sytemen zijn hier niet van toepassing. De prijsgarantie geldt voor de totale offerte en niet voor afzonderlijke onderdelen van de offerte.

18.Kortingen berekend op basis van de totale offerte voor meerdere ruimtes, worden herrekend indien één of meerdere ruimtes niet moeten worden uitgevoerd.Bij ontbinding van het contract geldt regel 14.

 1. De brandbestendigheid van de door SPANLUX geproduceerde spanplafonds is naar Europese normen klasse BSO02. Het plafond mag slechts geplaatst worden onder elementen die deze vuurbestendigheid respecteren. Indien dit niet het geval zou zijn, gebeurt de plaatsing op verantwoordelijkheid van de klant. De geplaatste isolatie-elementen moeten minimum van brandklasse A1 zijn.
 2. Bij betwistingen zijn uitsluitend de Rechtbank van Koophandel Oostende of Rechtbank 1é aanleg te Brugge, of het vredegerecht Torhout bevoegd.
 3. Enkel het Belgische recht is van toepassing.

Contacteer ons

Kortrijk: 056 13 07 29
Brugge: 050 22 22 06
Gent: 09 496 3140

Openingsuren

Maandag tot donderdag
10h30 – 12h30 en 13h30 – 16h30
vrijdag
10h30 – 12h30
Wenst u langs te komen op een ander moment, bel ons gerust op om een afspraak te maken.

Scroll naar boven

Spanlux Wedstrijd