Wedstrijdreglement Spanlux BVBA

1. Inleiding

Dit wedstrijdreglement bepaalt de algemene regels met betrekking tot de deelnemingsvoorwaarden voor alle wedstrijden die Spanlux organiseert via haar website, Facebook, Openbare Radio en andere kanalen.

2. Deelnemingsvoorwaarden

2.1. In principe kan iedereen die op het ogenblik van de wedstrijd 18 jaar of ouder is, deelnemen aan een wedstrijd van Spanlux, met uitzondering van (ex)-medewerkers van Spanlux bvba en hun directe familieleden tot in de eerste graad.

2.2. Slechts 1 lid van eenzelfde gezin in de zin van kleine familie of wonend op eenzelfde adres kan een prijs winnen in het kader van dezelfde wedstrijd. Wanneer iemand gebruik maakt van Pseudoniemen wordt deze persoon geschorst.

2.3 De winnaar moet woonachtig zijn in West-Vlaanderen of Oost-Vlaanderen in Belgie. 

2.4 De Voornaam en Naam van de deelnemer moet overeenkomen met de naam van de winnaar. Als dit niet het geval is ben je automatisch gediskwalificeerd. 

2.5 Wie als winnaar van een wedstrijd wordt uitgeroepen zonder volledig te voldoen aan alle deelnemingsvoorwaarden, verliest automatisch zijn recht op de prijs, zonder recht op schadevergoeding en zonder enig verhaal.

3. Wedstrijdverloop

3.1. In geval meerdere deelnemers een juist antwoord insturen, wordt de winnaar onder hen bepaald door een schiftingsvraag of door uitloting.

4. Prijzen

4.1 De prijs omvat een aankoopbon ter waarde van €2500 (netto incl. de promoties die op dat moment geldig zijn en incl. BTW). Deze aankoopbon moet worden bevestigd voor 31/01/2020. Indien de winnaar gedurende de wedstrijdperiode reeds een aankoop heeft verricht (dus aankopen tussen 21/08/2019 en 31/12/2019 = datum bestelbon), krijgt hij het aankoopbedrag tot €2500 (netto incl. BTW) terugbetaald. Betaalde hij minder, dan ontvangt hij het verschil in een aankoopbon. 

4.2 De prijs kan op geen enkele wijze worden geruild of in geld worden omgezet, via welk kanaal ook.

4.3 Indien de prijs een geschenkbon betreft, dan kan de geldigheid daarvan beperkt zijn in de tijd. Indien de winnaar, om welke reden dan ook, de geschenkbon niet kan inruilen voor het verstrijken van de geldigheidsduur ervan, kan hij geen aanspraak maken op een vergoeding of op een compensatie.

4.4 Spanlux bvba is niet verantwoordelijk voor het niet kunnen bezorgen van een prijs wanneer de deelnemer onvoldoende, onvolledige of foute contactgegevens opgaf bij zijn deelname.

4.5 Spanlux is niet verantwoordelijk voor eventuele gebreken van de post en/of koeriersbedrijven bij het bezorgen van een prijs (zoals vertraging, beschadiging, staking of verlies). Als bijvoorbeeld een prijs aangetekend of per koerier wordt verstuurd en deze kan niet aan de winnaar worden overhandigd, dan is Spanlux niet verantwoordelijk als de winnaar zijn prijs niet op een later tijdstip afhaalt. Ook als bijvoorbeeld het bericht verloren is gegaan, of op onaanvaardbare wijze beschadigd werd, kan Spanlux niet aansprakelijk worden gesteld.

5. Aansprakelijkheid van Spanlux

5.1. Druk-, spel-, zet- of andere fouten alsook technische problemen (waaronder bvb. e-mail communicatie) kunnen niet worden ingeroepen als grond voor welke verplichting of aansprakelijkheid dan ook vanwege/lastens Spanlux.

5.2 Indien Spanlux bvba genoodzaakt is een wedstrijd uit te stellen, in te korten of in te trekken, het wedstrijdreglement te wijzigen of de wedstrijdformule aan te passen, kan Spanlux bvba hiervoor op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld.

5.3 Als het verloop van deze wedstrijd door een technisch incident verstoord zou worden, zal Spanlux bvba alles in het werk stellen om deze storende effecten te neutraliseren. Spanlux bvba kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enig nadeel dat zou voortvloeien uit deze technische incidenten. De beslissing van Spanlux en de uitslag zijn onherroepelijk en bindend.

5.4. Spanlux is niet aansprakelijk voor incidenten die zouden voortkomen uit het aanvaarden van de prijs door de winnaar. Spanlux kan niet verantwoordelijk of aansprakelijk worden gesteld voor enig gebrek in de prijs of indien de prijs niet voldoet aan de gecreëerde verwachtingen.

5.5 Indien Spanlux genoodzaakt is een wedstrijd uit te stellen, in te korten of in te trekken, het wedstrijdreglement te wijzigen of de wedstrijdformule aan te passen, kan Spanlux hiervoor op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld. 

6. Persoonsgegevens

6.1. De persoonsgegevens van de deelnemers worden door Spanlux in een bestand opgenomen. 

Het beleid van Spanlux bvba met betrekking tot deze persoonsgegevens kan worden geraadpleegd onder het luik ‘privacy’ zoals vermeld op de website van Spanlux. Meer informatie over de verwerking van gegevens: https://spanlux.be/privacy-policy/

6.2. Deelnemers gaan er door hun deelname mee akkoord dat indien ze een prijs winnen, zij eventueel met foto, naam en woonplaats kunnen verschijnen indien ze daar mee akkoord gaan op de website en andere onlinekanalen (zoals YouTube, Facebook, …), alsook de website en onlinekanalen, alsook in de geschreven pers, alsook gefilmd kunnen worden voor een (televisie)reportage over de wedstrijd.

7. Toezicht op wedstrijd en beslissingen

7.1. Spanlux bvba houdt toezicht op het correcte verloop van de wedstrijd. In geval niet aan alle voorwaarden van het reglement is voldaan of in geval van misbruiken, misleiding, bedrog of kwade trouw behoudt Spanlux zich het recht voor om de betrokken deelnemer uit te sluiten van de wedstrijd en hem ook – al dan niet definitief – voor andere wedstrijden van Spanlux bvba uit te sluiten.

7.2 Spanlux behoudt zich in die gevallen ook het recht voor om de deelnemer om teruggave te vragen van een eventueel reeds overhandigde prijs en een schadevergoeding te eisen voor de door Spanlux geleden schade (inclusief imago-schade).

7.3  De uitslag van een wedstrijd is bindend en onherroepelijk. Hij kan niet worden aangevochten. Over de uitslag en het verloop van een wedstrijd kan niet worden gecorrespondeerd (per brief, e-mail of telefonisch) met Spanlux BVBA. Beslissingen tot aanduiding van winnaars zijn definitief.

8. Het reglement

8.1. Door deel te nemen aan wedstrijden van Spanlux bvba aanvaardt de deelnemer volledig dit wedstrijdreglement en alle beslissingen die Spanlux bvba in verband met de wedstrijd zal treffen. Alle bijkomende mededelingen in verband met de wedstrijd gelden als punt van reglement.

8.2. Indien zulks vereist is, kan Spanlux dit algemeen wedstrijdreglement aanpassen. Dit reglement wordt bekendgemaakt op de website van Spanlux en kan daar desgewenst worden afgedrukt voor eigen gebruik. U mag dit wedstrijd reglement niet kopieren zonder toestemming van Spanlux. 

9. Contactgegevens 

  • Spanlux BVBA 
  • Zangersbos 64
  • 8211 Aartrijke
  • 050/737476
  • admin@spanlux.be

B.T.W. nummer:  BE0634.877.965

Laatst bijgewerkt op 23/08/2019.

 

Contacteer ons

Kortrijk: 056 13 07 29
Brugge: 050 22 22 06
Gent: 09 496 3140

Openingsuren

Maandag tot donderdag
10h30 – 12h30 en 13h30 – 16h30
vrijdag
10h30 – 12h30
Wenst u langs te komen op een ander moment, bel ons gerust op om een afspraak te maken.

Scroll naar boven

Spanlux Wedstrijd